برچسب: شعر بختیاری

ای بختیاری

ای ایل ایلامی‌نشان ای بختیاری ای بخت را یاری رسان ای بختیاری ای سرزمین کوروش ای میراث جمشید ای رونمــای باستـــان ای بختیاری ای پیر آیاپیرم ای شوشانِ آنشان ای شهرت آنزانیان ای بختیاری...