دسته: می دونه…

می دونی . 29

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،...

می دونی . 28

اشکهایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم. بدان همواره هر آنکس که برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت...

می دونی . 27

وقتی قلبی مهربان داری :خیلی کمک می کنی، خیلی اعتماد می کنی، خیلی بذل و بخشش می کنی، خیلی دوست می داری و همیشه به نظر می رسد که بیشترین ضربه را می خوری…...

می دو نی . 26

تهمت مثل ذغال می مونه، اگه نسوزونه حتما سیاه می کنه. پیروزی یعنی توانایی رفتن از یک شکست به شکست دیگر، بدون از دست دادن اشتیاق. کسی باش که عمری با تو بودن یک...

می دونی . 25

عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که...

می دونی . 24

هیچ چیز به اندازه کوه شبیه پدر نیست. مهربان باش و لبخند بزن، تو نمی دانی به آدم ها چه می گذرد شاید لبخندت برایشان مانند گنجی با ارزش باشد و آنها بسیار به...

می دونی . 23

بخشیدن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست، تغییر آینده است. وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم، ولی مهمتر...

می دونی . 22

از آموزگاران بسیاری فرا بگیرید زیرا هیچ کس نیست که همه پرسشها را بداند. انسان دانا بجای آنکه در انتظار رسیدن به یک فرصت خوب در زندگی باشد خود آن را به وجود می...

می دونی . 21

اگر هدفی برای زندگی، دلی برای دوست داشتن و خدایی برای پرستش داری خوشبختی. در عجبم از مردمی که :به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر می شوند وغافلند از...

می دونی . 20

زندگی ده درصدش آن چیزی است که برای شما اتفاق می افتد و نود درصدش نحوه پاسخ و واکنش شما نسبت به آن اتفاق است. زندگی کردن انتخاب کردن است،اما برای انتخاب درست و...