دسته: مجموعه شعرسروده معصومه بهمنی جونقانی

برای آنهاکه دوستشان دارم

برایت شهر خواهم ساخت آنگاه که دستهایت پی عبورعشق روانه آسمان می گردد آنگاه که کودک چشمانم.کوچه های انتظاررابارانی می کند وآن زمان که سایه مرگ تصویررویایی مرا درهم می ریزد… تقدیم به چشمهایی...

مجموعه شعرسروده معصومه بهمنی جونقانی

((برای آنهاکه دوستشان دارم)) برایت شهر خواهم ساخت آنگاه که دستهایت پی عبورعشق روانه آسمان می گردد آنگاه که کودک چشمانم.کوچه های انتظاررابارانی می کند وآن زمان که سایه مرگ تصویررویایی مرا درهم می...