دسته: تنهایی

خدایا

  خدایا من نه آنقدر خوبم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی میان این دو گمم هم خود را و هم تو را آزار می دهم هرچه تلاش کردم نتوانستم...