مو نـم كُـــــــر بختیاری


− 4 = چهار


→ بازگشت به مو نـم كُـــــــر بختیاری