مو نـم كُـــــــر بختیاری


4 + = نُه


→ بازگشت به مو نـم كُـــــــر بختیاری