دسته: عمومی

گل سهر

رهدی و ایچ هنی فصل خزونه گل سهر ایچ بارون صفا خین گرونه گل سهر رهدن آسونه و صد خیف که مو پا پتی ام کهر ایخوم که مو ن تا تو برونه گل...

شعر لری

غزل جونی ، گلم ، حالت چطوره ؟   گلم،     حـال   تیی کالت چطوره؟   خشی، خوبی، گل مینا بنــوشم  ؟   یل     بالا بلَی    بــــاوینه پوشم   ولات و ایل و مالِت...

مهتاب امشب

دلم خواهد گرفت امشب اگر مهتاب بر چشمان احساسم نتابد دلم خواهد گرفت امشب اگر باران چشمانم نبارد ومن امشب نگاه بی پناهم را صدای بی زبانم را کجا خالی کنم از عشق؟ و...