دسته: رباعيات خيام

رباعیات خیام

هر چند که رنگ و روی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا معلوم نشد که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا ********* چون عهده نمی شود کسی...