شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۸
 
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

داراب افسر بختیاری از شاعران بختیاری است که به زبان لری بختیاری شعر سروده است.

darab_afsar1

از جمله معروفترین سروده های وی «خدائیه» ، «عمروئیه» و «همیلا: مناظره پسر لر با دختر شهری» می باشد.

داراب افسر بختیاری در تاریخ 1279 در چغاخور بختیاری متولد شد. پدر وی آ اصلان احمد خسروی از بزرگان طایفه احمد خسروی (هفت لنگ بختیاری ) و مادرش بی بی گوهر دختر حسینقلی خان ایلخانی می باشد.

داراب افسر از سن سی سالگی شروع به سرودن شعر نمود. و آنچنان در سرودن اشعار بختیاری به شیوائی و استواری اهتمام نمود که اینک فرهیختگان دیار بختیاری او را پدر شعر بختیاری می نامند چنانکه در مورد وی ملک شعرای بهار نیز گفته بود : (کاری که فردوسی در زبان فارسی انجام داد ، افسر در زبان بختیاری انجام داده است.)

داراب افسر در سال 1320مقیم اصفهان گردید. ودر سال 1350 در همین شهر وفات نمود و در تخت فولاد ، تکیه میر بخاک سپرده شد.

اشعار دارب افسر در زمینه های عرفانی، عاشقانه، سیاسی و در قالب های قصیده،غزل، قطعه، و… سروده شده است.

کتاب دیوان دارب افسر تاکنون دهها بار به چاپ رسیده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته است .

از اشعار معروف او به زبان بختاری می توان به خدائیه، همیلا ،عمروئیه و رستاخیز مسجد سلیمان اشاره کرد.

داراب افسر دوبار ازدواج نمود که حاصل آن پنچ فرزند می باشد.همسراول وی دخترعمویش بی بی فاطمه و همسر دومش عطیه خضوعی دختر موسقیدان معروف اصفهانی میرزا حسین ساعت ساز بود.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

دیدیس اَیَر – بَنگِس بکن – حرف واس بزن – ’کربِس بگو
در موچِمه ؟ مَر’مواِرم ؟ ’یو اِکَشِه او سارمِه
ای ’دو دَر ِ بهتر ز ماه – مِینا بِنَوش ِ تی سیاه – ای مظهر نور الاه
ای شوخ و شنگ ِ بیوفا – عاشق کشی بدرَسمیِه – حیف ِ ز تو مَهنِه بجا
شَو از غروبون تا سحر هی اِزَ’نم ’ور حلقه در – هی اِ’کنم ’ور خاک سَر
شاید که او یا به مَیَر – یک ذره از حالم خبر – ای بخت بد تا کی به خَو
ای ناله پَ تا کی اَثر ؟
نصف ِ دل ِ اَنجید و رَد – از لَو نمک پاشید و رَد – زجر مونِه فهمید و رَد
ئی بیوفا کافر دِله – دیدین چطور خندید و رَد ؟
عاشق چه دونه جون چِنِه ؟ مذهب چِنِه ؟ – ایمون چِنِه ؟
خورد و خوراک و نون چِنِه ؟


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

کجِی زلف ِ کج ِ یار ز کج کاریسِه
’دهدَر ِ ، دل اِبَره گَویو ز دلدار ریسِه
دوش رَهدم کِل مال ،‌ ریسِه بیینم فوری
سَی ِ ’هش کرد و ’گرهد ، ’کر ، ’و ز طراریسِه
گِلِه کِردم ’مو به داس سَی نِه نَبَست ’دهدَر ِ تو
’گد: فرینازِ اِ’گوی ؟ ’کر، ’یو ز غمخواریسِه
وقتی عاشق اِکشه خط اِکَشه ’ور دیوار
روزی صد خط اِکَشه خط خطا کاریسِه
’گدمِس بوسه بده کَچومِه جَرنید به ’مشت
’گلمه ،‌ ’ورمِنِه جونم اِکَشم خاریسِه
می کَجِس کافره و خین مسلمون اِخورِه
خین صد چی ’مو به ’اگردِن ِ ’زناریسِه
افسر ئی ’دهدَر طاووس نره چتراِزنه
وقتی ’ور سر بِکَشِه چیت قلمکاریِسه غزل به زبان بختیاری

ای دل بنال با تو دی یِه یار ، یار نید
بدبخت تر ز تو دی یه مِنِه روزگار نید
هر غم که دیدمه به تِرازی کَشیدمس
سنگین تر اِز غم تو دی یِه هیچ بارنید
هر کس که تِی تو نِه چَندی شاد و خوشدله
هرگز غریب شهر تو فکر دیار نید
’ور باغبون بگو که ز باد خزان بترس
غَره مبو به گل که همیشه بهار نید
ای تندباد صبح تو هم مَر که عاشقی
ئی طور که تند اِری و به جونت قرار نید
افسر ز روزگار و زیارت کسل مَبو
چون کار چرخه دست تتو دی اختیار نید
۱۳۱۶
 


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی


دوش دلبر، ’مونِه از منزل ِ ’خوس کِرد به در
’مو به یَک خَردم و دستم مِنِه پام رَهد به در
به زبون ’گد که برو، چَشمِس اِگد: واس ، مَرو
مو دودل مَندم و حیرون مِنِه ئی بوک ومگر
آرمون سی ’یو که روزی بنشینم به کِلِت
ز سر پات ببوسم بروه تانوک سر
عیب دلباختگونه نکنین دلدارون
عشق ستیزه اِکنه گربه و اِز گربه بدتر
عشق فرهاد که کوهِه اِبریدی چه ثمر
ذره ای ’ور دِلِ شیرین که نبخشید اثر
همه با یاد تو ’پای باده ’گساری اِکنِن
بعد مرگ تو چو شعر تو اِخونِن افسر
۱۳۱۴


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

سیاهی سر ِ زلف ِ تو روزگار ’منِه
کرشمه کار ’تنِه و گِریوِه کار ’منِه
دلم نخواست که زلف سیاسه خَم بزنه
’یو هر قَدَر که به پیچِس ، گره به کار ’منِه
ز دیَری تو ’چو نو خین اِریزه اِز دل ’مو
که مرگ حاضر و هر دم به انتظاز ’منِه
تمام حسرت و دلتنگی ’مو اِز اینه
خدا نکرده بفهمی یو روزگار ’منِه
گذشت افسر دی روزگار خوشحالی
خزان عشق ِ گِرهِده گل ِ‌ بهار ’منِه
۱۳۱۶


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

دل ز دوری تو ای دوست ز جون سیر آبید
پیروابید و ز داغ تو زمینگیر آبید
نیستی ’خمِه او روز دی یِه فهمیدم
که دو ابروی کَجِت مثل دو شمشیر آبید
مرغ دل اِز ره ِ زلف ِ تو سفر کرد به چین
ز سیاهروزی او بید که ’شو گیر آبید
وقتی با ناز و کرشمه تو اِوِیدی به وجود
محنت و رنج و بلاها به ’مو تقدیر آبید
با همه مهر و وفا یار ز ’مو دلتنگه
مو ندونم که محبت به چه تعبیر آبید
دل ِ پِهرِست گِرِد از ’مونو بستِس کَد ِ زلف
هِی اِخَندِست واِ’گد لیوِه به زنجیر آبید
هر کسی سنگدلینِه ز تو دیده ِ دونِه
بی جهت نید که افسر ز تو دلگیر آبید
۱۳۲۶


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

گردِنم ، صورت چی ماه تو دیدن داره
شهدالله که ناز ِ تو کِشیدن داره
خال ’ور کنج لَوِت دیدم وای خو ’گدنِه
نقطه هرجا که غلط وَست مِکیدن داره
تو ’گدی هر چه دل ِ تنگِت اِخو وامو بگو
بشنو ایدوست که شرح ’مو شِنیدن داره
دلم از عشق تو وابید چو یک قطره خین
لرز لرزونه که دی ِ میل چکیدن داره
چو ’نو دنیا بِمو تنگه که ندونم چه ’کنم
مرغ روحم ز تنم عزم پریدن داره
گو به فرهاد ز شیرین نه ’یو تقصیر تونِه
عشق البته ’یونِه کوه بریدن داره
مِس مجنون که به صحرای جنون پاوا کرد
چَشمِسَم کور ندونست ’دویدِن داره
’یو خو آبید که دالو به کِلاف ِ رِشتِن
یوسف گمشدنِه چشم خریدن داره
اول عشقه و افسر ز تو مایوس آبید
باوجودی که ’گدِن عشق رسیدِن داره
 


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

با خیال تو چه سازم که به ’مو جنگ اِ’کنه
هِی فشا’رم اِدِه و هِی دِلمِه تنگ اِ’کنه
ئی قَدر اشک بریزم که دلت نرم آبو
با بفهمی که اَوم رخنه مِنِه سنگ اِ’کنه
دل ِ چی آینه ’خمِه دادمِت اما بِت اِ’گم
بیوفائی فقط ئی آیننه زنگ اِ’کنِه
’چکنم نِهله دلم از تو دی یَه دیر آبوم
عز’ممِه سست اِ’کنِه ،‌ پای ’منِه لنگ اِگنِه
بِنَیرین چند ’یو خین کِرِده مِنِه قلب ’مو که
چکه خین ِ دلم ’پای ’جومِنِه رنگ اِ’کنِه
سر عشقه که به ’مو حرف نَزِیده یارم
’مو اِفَهمم که دِلس هِی دِلمِه بَنگ اِ’کنِه
افسر اِز وضع ’خو’سو و خلق خدا دلتنگه
که ’چو’نو وا ’خوسو وابخت خودس جنگ اِ’کنِه
۱۳۱۵


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

مو اسیر تو’نم ای ماه بکن ’ور’مو نظر
’مو فقیر تو’نم ای شاه به حالم بِنَیر
’مو دلم خواست که روزینِه سر آرم باتو
مو دلم خواست ’شوینِه بکنم با تو سحر
شاه خوبان تو بی یوتا به رکاب توبیا
عشوه و ناز و کرشمه همه با فتح وظفر
راستی اَر تو بیائی چقَدَر شاد اِبووِم
ای خدا چندی خووِه زندگی بادلبر
مِنِه گلزار بی یَو عاشق و معشوق ببین
جلوه گل بِنی یَر حسرت بلبل بِنَی یَر
گل بچیننیم و بخندیم و بگردیم به باغ
تو بِکن ناز که نازت اِکَشِه نیلوفر
گل زردِ ’مو اِچینم که به رنگ ’رخمِه
گل ’سهر‌ِ تو بچین و بزنِس ’ورمِنِه سر
گل حسرت زمونه چونکه ’موحسرت به دلم
گل سوری ز ِ ’تنه چونکه هِدی زِس بهتر
ژ’شو ِ مهتاب مِن ِ باغ ’مو و تو یَکجا
چهچه بلبل و مستی شراب ’خلَر
دست ’مو گردِن تو دست تو ’ور گردِن ’خم
روح در حالت پرواز و تَنم زیر و زَبَر
’ینه ’گن زندئی خو،‌ ’ینه ’گن وقت عزیز
’ینه ’گن لذت عمر و ’ینه ’گن حَظ بشر
کافِرم اَر بِبَرم هیچ ’مو اسمی ز بهشت
ناکَسم اَز بکنم یاد ز حوض کوثر
’اسو باید ’بگم ای چرخ ِ فلک چرخ مَزن
’اسو باید ’بگم ای وقت زئی ما مَگذَر
گله مندم ز تو ای دوست تو هم ’خت دونی
آخرِس رحم نکِردی تو به حال ِ افسر
۱۳۲۲


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

به مِنِه حونه قلبم یَه کَسی کِرد سِلام
’مو ’گدم بِس بنشین ای که رسیدی ،‌ مهمون
تا نشستی مِنِه قلبم ’مو دی یه فهمیدم
هستی و نیستی ’مو همه رَهدَی زمیون
نیم ساعت ننشست بید که ’گرهدَی عقلم
ساعتی بیش نه مَند بید که وَستم ز زِوون
به اشاره ’گدمِس کینی و کار تو چِنِه ؟
سی چه بردی ز تن ’مو تو ’چنو تاب و تَوون
سر ِ ’جمنید و ’گدی صبر بکن اولِته
فکر ِ کارِت ِ مکن کارتو وَست ِ به جنون
اسم ’مو عشقه و هر جا که نهادم پامِه
تسلیت بِس اِ’گهِن اِز فَلک بوقلمون
’بنه و بارم ِ هر جا که نهادم به زِمین
یه تَشی وابزنم بِس که بِمَهنه به جهون
مایه زندگی و اصل حیات بَشَرم
’مو ز اَسرار خدایم بِم اِ’گن جوهر جون
مَر اِ’گوین لیلی بیچاره خبر داشت ز کار
هیچ تقصیر نداشت قیس ٍ ’مو کِردم مجنون
’مو و شیرین سر’که هردو رسیدیم به یَک
کاری کِردم ’مو که فرهاد گذشت از سر ِ جون
’کر ِ گیو ِ ’مو گِرِهدم و کشیدم مِنِه چَه
که ’چو’نو اشک اِرهدی به زِمین روز و شَوون
جلوه لیلی و شیرین ز ’مو بیدَک اَرنه
بهتر از باقی زَنگَل که نبیدِن اونون
باعث مهر و وفا و کرم وجود و شرف
اَر نَبیدم ’مو به دنیا همه بیدن حیوون
گویلون عشق ’نیه رَحس مَدین ریشه کنه
هر کجه پارانه وا دست بشورن از جون
نَتَری اَفسر اَیَر شرح دهی عشق چنه
عشق او درد ِ‌که جز مرگ نداره درمون
۱۳۱۵


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : داراب افسر بختياري
تاریخ انتشار : جمعه, 8 نوامبر 2013 | نظر بدهید
 
   
پیغام مدیر : با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.