دسته: جملات کوتاه و عاشقانه

صدام کن

صدام کن این دم آخر آخه فردا دیگه دیره آخه فردا دیگه نیستم کسی جامو…   خداحافظ که دلگیرم سراغت رو نه نمیگیرم… ببین گفتم خداحافظ  یه کاری کن… دارم میرم یه کاری کن بذار...

ارزانی شماست

اشکی که بی‌صداست پشتی که بی‌پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

قفسم شد

هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد. من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد. اون که عاشقانه خندید خنده های من دزدید زیر چشمه مهربونی خواب یک توطئه میدید

صدام کن

صدام کن این دم آخر آخه فردا دیگه دیره آخه فردا دیگه نیستم کسی جامو… خداحافظ که دلگیرم سراغت رو نه نمیگیرم… ببین گفتم خداحافظ یه کاری کن… دارم میرم یه کاری کن بذار...