دسته: جملات بارانی

جملات بارانی

نیامدی !   قرارمان باران بود ساعت دلدادگی کنار عشق یادت هست؟ من آمدم باران هم و رنگین کمان برای عشق تمام قطره هارا در انتظارت قدم زدم و خیابان را تا تمام شهر...