می دونی. 3

گاهی باید به دور خودیک دیوارتنهایی کشید ، نه برای اینکه دیگران را از خود دور کنی ، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوارراخراب می کند. همشه درسختی ها به خودم میگفتم این نیز بگذرد، هوزهم می گویم إ اماحالامی دانم آنچه می گذرد عمرمن است نه سختی ها إ چه سکوتی دنیارافرامی گرفت اگرهرکس به اندازه صداقتش سخن می گفت .

 می تونی اززندگی متنفرباشی ، می تونی سرنوشتت رونپذیری ولی وقتی به آخرخط میرسی باید تسلیم شی إ خداوندهیچ دری رانمی بندد ، مگراینکه دردیگری رابازکند.

اشتباهاتتان راباجودجابجانکنید، درعوض آنهارا زیرپایتان قرارداده وبرای ردشدن ازآنها استفاده کنید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *