گونه گان(جونقان)

گونه گان(جونقان) یعنی چه

نام جونقان ازکلمه پهلوی گونه گان گرفته شده که این کلمه براین سرزمین حاکمیت دارد ویا به عبارتی دیگراین سر زمین متناسب بااین نام می باشد چون درحمله اعراب به ایران زبان پهلوی که زبان رسمی ساسانی در ایران بود ازبین رفت وکلمات پهلوی براساس دستور زبان عربی تغیرنمود زیرا اعراب چهارحرف پ و چ و ژ و گ نداشتند وبلااجبار کلمات تغیرپیدانمود مثلآ گل پایگان براساس دستورزبان عربی تبدیل به جردبادقان گردید گرچه مدتی بعد تبدیل به گلپایگان شد همین طور سایرکامات فارسی تبدیل گردید منجمله کلمه گونه گان که کلمه ای پهلوی بود تبدیل به جونقان گردید واین لفظ دردوره اسلامی بر این ملک بیان گردیده .

وچه تسمیه آن این است که ازدوکلمه گونه وگان تشکیل گردیده گونه ازکلمه گون که به معنای برجستگی ونیکی وخوبی وسرزمین آباد وپرنعمت وپر آب وحاصل خیز می باشد .همانطوری که گونه خوب سالم وپر خون میباشد سرزمین گونه گان هم مانند گونه که بر چهره انسا ن سالم می باشد پرآب وحاصل خیز وپر نعمت بوده .کلمه گان پسوند زبان پهلوی میباشد که به معنای مثل ومانند ونظیر رادرمکان جهت نامگذاری میدهد که بر روی هم بصورت گونه گان درمی آید ومعنی آن معانی جملات ذگرشده بالا میباشد.که درلفظ لری (بختیاری)گینه کون میکویند نسبت ومعانی دیگری که به این کلمه (گونه گان)داده اند باطل وبی معنا میباشد.مثل جوی خون درلفظ ترکی که این معنی پوچ وبیاساس می باشد