دسته: بختیاری‌ها،مردمانی اصیل و ایرانی

بختیاری‌ها،مردمانی اصیل و ایرانی

در دفتر زمانه،فتد نامش از قلم هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت(فرخی یزدی) مقدمه در کتاب‌های«زبده التواریخ ، اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی»(تالیف 710ق) ، «تاریخ گزیده»(730ق) ، «منتخب التواریخ معینی»(816ق) و«شرف‌نامه»(1005ق) به...

نقش بختیاری‌ها در انقلاب مشروطه- فتح اصفهان

مخالفت‌های محمدعلی شاه با مشروطه در نهایت سبب گردید به دستور وی مجلس به توپ بسته ، ویران و منحل گردد. بسیاری از مشروطه خواهان دستگیر،زندانی و تبعید شدند،تعدادی نیز به قتل رسیدند ....