۱ مهر ۱۳۹۳
 
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

شاید چشمان ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک ها یمان شسته شوند تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم.

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای بر شرافت خود گذارد.

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان ولی اگر دوست می خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند.

چهار چیز را هیچگاه نشکنید : اعتماد، قول، رابطه و قلب! زیرا اینها وقتی می شکنند هرچند صدایی ندارند ولی درد زیادی دارند…

هیچگاه در دنیا خود را با دیگران مقایسه نکن، که اگر چنین کنی به خودت توهین کرده ای.

تردیدها به ما خیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

حسن شهرت و نام نیکو بزرگترین سعادت هاست.

کسی که سعی میکند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا میرود، زمانی که به قله رسید چندان به ستارگان نزدیک نیست اما آنها را بهتر می بیند.

قهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران میگردد.

ما باید برای خوشبخت زیستن، موقعیت های مناسب ایجاد کنیم، نه اینکه در انتظار آن باشیم.

دانش اندوزی بهتر از زراندوزی است.

آرزوی یک خوشبختی بزرگتر، پیوسته ما را از لذت خوشبختی که از آن بهره مندیم باز می دارد.

هرگز برای تمتع از خوشبختی، امروز و فردا نکن.

مردم موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

همه محبتت را به پای دوستت بریز،نه همه اعتمادت را.

راست گویی موجب نجات است و دروغ گویی سبب رسوایی.

دلی که خانه غرور است، کانون محبت نمی شود…

پرواز را بیاموز! نه برای اینکه از زمین جدا شوی، برای آ نکه به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی.

تواضع آدم را بالا می برد و تکبر انسان را کوچک و پست می کند.

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمانتان ندیده ، ونگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده، صادقانه زندگی کنید…

هیچکس را در زندگیتان ملامت نکنید.

آدم های خوب برایتان شادی می آورند و آدم های بد، تجربه.

بدترین ها درس عبرت میشوند و بهترین ها، خاطره…


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

صداقت هدیه بسیارارزشمنداست،آنرا ازانسان های کم ارزش انتظارنداشته باشید.

بهترین بی نیازی ترک آرزوهاست.

هرگزمتوجه قرت واقعیتان نخواهیدشد،تازمانی که کسی به شما ضربه بزرگی بزند.

فرارازهرمشکلی فقط فاصله رسیدن به راه حل رازیادمی کند،آسان ترین راه برای گریزازمشکل،حل کردن آن است.

از زمین خوردن کسی شادمشو،زیرانمی دانی که گردش روزگاربرای توچه درآستن دارد.

خوشبخت باشید.همان کسی باشید که می خواهید.

اگردیگران آن رادوست ندارند،نداشته باشند.

یادتان باشد خوشبختی یک انتخاب است،زندگی، راضی نگه داشتن همه نیست .


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

مهم بودن خوبه ولی بودن خیلی مهم تره.

فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ممکنه آزادباشه ولی راه به جایی نمی بره.

اگه درکاری موفق بشی ،دوستان دروغین ودشمنان واقعی بدست می آوری.

کسی که به فکردرست کردن آینده خودش نیست،نمی تونه آینده کسی باشه .

پر مغزترین مطالب،زیباترین اندیشه ها وهوشمندانه ترین انتقادات بی معناهستند اگر مخاطب معنی آنهارادرک نکند.

نشانه های ذهن فرهیخته آن است که درعین مخالفت باعقیده ونظری،به آن احترام بگذاریم.

روزی برای برخی از آدم ها فقط یک خاطره خواهید بود، نهایت تلاشتان رابکنید تاخاطره ای خوش باشید.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

بهای هیچ چیزگزاف ترازانتقام جویی نیست.

درستکاری اهمیت دارد ولی روراستی نیز مهم است.

تجربه همیشه به سود انسان نیست،زیراهیچ رویدادی دوباره به یک شگل رخ نخواهد داد.

بدون انگیزه وشوق،همه خوبی های دیگرمفهوم خود را ازدست خواهند داد.

ازمخالفت نهراسید،بادبادک تنها زمانی می تواند بالارود که با بادمخالف روبروشود.

آدم بد بین سختی رادرهرفرصتی می بیند وآدم خوش بین فرصت رادرسختی.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

فاش نکردن اسرارمردم دلیل کرامت وبلندی همت است.

مهم نیست کجازندگی کرده ایم.

مهم این است که در آنجایی که هستیم چگونه رفتاری داشته ایم.

امید جزئی ازخوشبختی است.

به مردم بیش ازآنچه انتظاردارند کمک کنید.

همه آنچیزی راکه می شنوید باور نکید.

مردم را ازطریق خویشاوندانشان داوری نکنید.

آرام صحبت کنید ولی سریع فکرکنید.

وقتی چیزی را ازدست مدهید،درس گرفتن ازآن را ازدست ندهید.

هیچگاه اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه واردکند.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

هرگزبه کسی که به شما دروغ می گوید اعتمادنکنید.

وهرگز به کسی که به شما اعتمادمی کند دروغ نگوئید.

کسی که کوه راازمیان برداشت ،کسی بود که به برداشتن سنگ ریزه هااقدام کرد.

مشکلی که باپول حل شود مشگل نیست هزینه است.

شجاعت یعنی : بترس ، بلرزولی یک قدم بردار.وقتی تنها شدی بدون که خداهمه روبیرون کرده تاخودت باشی وخودش.

فرق بین نبوغ وحماقت این است که نبوغ حدی دارد ولی…

آدمهایی هستند که به نظرمیرسدهمیشه دنبال نزاع وستیزند ، اگرباآنهابرخوردکردید، دورشوید،درگیری آنهاباشمانیست قطعاباخودشان است.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

تنها برخی ازمردم باران راحس مکنند ، بقیه فقط خیس می شوند.

نصف اشتباهاتمان ناشی ازاین است که وقتی باید فکرکنیم ، احساس می کنیم و وقتی باید احساس کنیم، فکرمی کنیم .

چه داروری تلخی است وفاداری به خا ۀن ، صداقت با دروغگوومهربانی با سنگدل…

درصدکمی از انسانها نودسال زندگی می کنند ،مابقی یک سال رانود بارتکرارمی کنند.

برای دوست داشتن وقت لازم است ،ولی برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثا نیه کافی است…

شهرت بیشتر برازنده مردگان است ولباس عاریه ای است که به تن زندگان مضحک می نماید.

وقتی درحال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستی همزمان درحال اثبات حماقت خودتی…


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : دوشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

زندگی خوب زندگی شاد است.

البته قصد ما این نیست که اگر خوب باشید حتما شاد خواهید بود بلکه اگر شما شاد باشید خوب زندگی خواهید کرد.

ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دو چندان کردن مسولیت ها.

جهان هرکس به اندازه افکار اوست.

اونی که اول معذرت خواهی کنه شجاع ترینه و اونی که اول می بخشه قوی ترینه.

هنر کلید فهم زندگیست.

تمام محبت خود را به یک باره برای دوستت ظاهر مکن زیرا هروقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد.

فرق بزرگیست بین کسی که تنها مانده و کسی که تنهایی را انتخاب کرده است.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
 
   
پیغام مدیر : با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.