آرشیومرداد ۱۳۹۳ - مو نـم كُـــــــر بختیاری
یکشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۷
 
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

زندگی خوب زندگی شاد است.

البته قصد ما این نیست که اگر خوب باشید حتما شاد خواهید بود بلکه اگر شما شاد باشید خوب زندگی خواهید کرد.

ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دو چندان کردن مسولیت ها.

جهان هرکس به اندازه افکار اوست.

اونی که اول معذرت خواهی کنه شجاع ترینه و اونی که اول می بخشه قوی ترینه.

هنر کلید فهم زندگیست.

تمام محبت خود را به یک باره برای دوستت ظاهر مکن زیرا هروقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد.

فرق بزرگیست بین کسی که تنها مانده و کسی که تنهایی را انتخاب کرده است.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

باور درونی نیروی شتاب دهنده پرتاب شدن به سوی ایده هاست.

آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه میزنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند.

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند.

برخی از انسانها مانند گلهای لاله زندگی کوتاه در هستی ونقشی ماندگار در اندیشه ما دارند.

انسانها همانند خطوط انگشتان هیچ کدام شبیه هم نیستند.

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرآ ن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما برمیگردد.

دانش انسان را از بلاها حفظ می کند.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

گوشی های سنگین بهانه اند حرف های ما شنیدنی نیست.

اگر بخواهی کاری را انجام بدهی راهش را می یابی و اگر نخواهی انجام دهی بهانه اش را.

سخت است حرفت را نفهمند وسخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند.

هیچکس نمی تواند یک شخص را تغییر دهد اما یک شخص می تواند دلیلی برای تغییر یک فرد باشد.

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است.

سرچشمه همه فسادها بیکاری است.

شیطان برای دست های بیکار کار تهیه می کند.

هیچ چیز محصورتان نمیکند مگر افکارتان هیچ چیز محدودتان نمیکند مگر ترسهایتان.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانیست.

سخن گفتن بجا و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.

مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکتر مان بیش ازیک چراغ موشی از ان استفاده نمیکنیم.دو گوش داریم ویک زبان برای اینکه بیشتر بشنویم وکمتر بگوییم.برای ماندگاری رویایی جز پاکی روان نداشته باش.

مردان شجاع فرصت می افرینند وترسوها منتظر فرصت مینشینند.

قول تعهدی است که وجدان اجرای ان را تضمین میکند.

مهم نیست چقدر میبخشیم مهم این است که چقدر در بخششمان وجود دارد.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

طولانی ترین قصه های پرغصه نیز،بالاخره به پایان خواهد رسید .

باچشمانی پرامید، صبرلازم است…

هیچ آسمانی نیز همیشه ابری نخواهد ماند.

انسان آگاه می داند که زندگی پیوسته درحال تغیر است ، زندگی یعنی،تنها یک چیز همیشگی است وآن خود تغیراست.

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مانندمن رفتارکن.

همیشه کسانی که باتومی خندنددوستان تونیستند.

آن که برفتارخویش فرمانروایی کرد ودلیرانه راه خود واندیشه راپیمود،بی گمان آموزگارآیندگان خواهدبود .

همای بخت برشانه ات نخواهد نشست،مگر آنکه شانه ای به گستردگی وپهنای کوستان داشته باشی.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

وقتی به نظر می رسدزندگی به زمینت می زند،جرات کن وبا زندگی بستیز…

وقتی احساس خستگی می کنی ،جرات کن وبه راهت ادامه بده…

وقتی عشقت آزارت می دهد، جرات کن ودوباره عاشق شو..

وقتی کسی رادررنج دیدی،جردت کن واورا التیام بده…

وقتی دوستی به زمین افتاد،جرعت کن واولین کس باش که دستت رابه سویش درازمی کنی…

وقتی احساس شادمانی می کنی جرات کن ودل کسی راشادکن…


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

تظاهربه عادی بون یعنی داشتن لبخدبرلب وقتی میل به گریه داردآدم رامی کشد.

وقتی درفراززندگی هستید دوستانتان شمارامی شناسند،وقتی درنشیب هستیدشمادوستانتان را.

تنهایی ام رابادیگران تقسیم نخواهم کرد،چون یکبارتقسیم کردم ولی چندین برابرشد…

آنهایی که بهترین نصیحت هارامی کنند معمولاآنهایی هستندکه بترین شرایط زندگی راتجربه کرده اند.

ذهن همچوباغ است وفکر همچوبذر،می توان گل رویاندیاهرزه علف…

هیچ گاه ازیادنبریم چکسی به یاری مان شتافت وقتی هیچ کس دیگری حاضربه این کارنبود…

قوی ترین آدمها همیشه کسانی نیستند که پیروزمیشوند . بلکه آنهایی هستند که می بازندتسلیم نمیشوند.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

گاهی باید به دور خودیک دیوارتنهایی کشید ، نه برای اینکه دیگران را از خود دور کنی ، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوارراخراب می کند. همشه درسختی ها به خودم میگفتم این نیز بگذرد، هوزهم می گویم إ اماحالامی دانم آنچه می گذرد عمرمن است نه سختی ها إ چه سکوتی دنیارافرامی گرفت اگرهرکس به اندازه صداقتش سخن می گفت .

 می تونی اززندگی متنفرباشی ، می تونی سرنوشتت رونپذیری ولی وقتی به آخرخط میرسی باید تسلیم شی إ خداوندهیچ دری رانمی بندد ، مگراینکه دردیگری رابازکند.

اشتباهاتتان راباجودجابجانکنید، درعوض آنهارا زیرپایتان قرارداده وبرای ردشدن ازآنها استفاده کنید


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

وقتی به آنها خوبی می کنی معمولا فراموش می کنند ازتو قدردانی کنند ،ولی وقتی اشتباهی درموردشان مرتکب مشوی ، گله وشکایت راازیاد نمی برند.

علم خویش رابه جهل ویقین خودرابه شک مبدل نکنید ، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنیدوآتگاه که به یقین دست یافتید اقدام نما یید .

درزندگی خیلی ها برایم دست تکان دادند، اما کم بودنددستانی که تکانم دادند .

خدایا خوش دارم گمنام وتنها باشم تادرغوغای کشمکش های پوچ مدفون نشوم.

ایمالک اگر شب هنگام کسی رادرحال گناه دیدی ، فردابه آن چشم نگاهش مکن، شاید سحرتوبه کرده باشد.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
نوشته شده توسط : بهرام بهمنی

برای اینکه کاری امکان پذیرگردد دیدگان دیگری لازم است دیدگانی نو .

ضعف الاراده کسی است که باهرشکستی بینش اونیزعوض میشود .

تنها آرامش وسکوت سرچشمه ی نیروی لایزل است .

بهتراست ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم .

اگرمی بینی کسی بروی تو لبخند نمزند علت رادرلبا فروبسته خود جستجوکن .

قطعا خاک کودلازم است تاگل سرخ بروید .

اما گل سرخ نه خاک است ونه کود.

اگردراولین قدم موفقیت نصیب ما می شدسعی وعمل دیگر معنی نداشت.


برای مطاله بیشتر روی ادامه مطلب کلیدکنید

:: موضوعات مرتبط : می دونه...
تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | نظر بدهید
 
   
پیغام مدیر : با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.